Privacyreglement Barend Tobé Culture Connections Company

Privacyreglement Barend Tobé Culture Connections Company

In dit Privacyreglement gebruikt Barend Tobé Culture Connections Company een aantal
definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en
informatie over uw bezoek aan de internetsite van Barend Tobé Culture Connections
Company registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Barend Tobé Culture Connections Company mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet
zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te
beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens
door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft
Barend Tobé Culture Connections
Company
de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens
door
Barend Tobé Culture Connections Company worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Barend Tobé Culture Connections Company vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft
Barend Tobé Culture Connections Company in dit Reglement een toelichting op hoe zij met
uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van
welke gegevens
Barend Tobé Culture Connections Company expliciet om uw toestemming
moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Barend Tobé Culture Connections Company gebruikt en het
doel van het gebruik

Barend Tobé Culture Connections Company verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

Klant wordt of bent van Barend Tobé Culture Connections Company;
• een aankoop of bestelling doet;
een zakelijke relatie bent van Barend Tobé Culture Connections Company;
• u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven;
• (via het contactformulier) contact met ons opneemt.

Barend Tobé Culture Connections Company verzamelt (mogelijk) uw naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, pasfoto, BSN, IBAN-gegevens, kopie van
identiteitsbewijs en CV.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Barend Tobé Culture Connections Company sluiten
financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• de dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing )

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Barend Tobé Culture Connections Company verstrekt geen persoonsgegevens aan personen
of bedrijven buiten de Barend Tobé Culture Connections Company, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Barend Tobé Culture
Connections Company
met u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Barend Tobé Culture Connections Company verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend
overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt
voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Barend Tobé
Culture Connections Company
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al
uw persoonsgegevens worden door
Barend Tobé Culture Connections Company beveiligd
tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Barend Tobé Culture Connections Company om in te loggen in het digitale systeem;
een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Barend Tobé Culture
Connections Company
ten aanzien van alle aan Barend Tobé Culture Connections
Company
verstrekte persoonsgegevens;
technische maatregelen door Barend Tobé Culture Connections Company
overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen
inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen.
Barend Tobé Culture Connections Company
bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in
achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.
Als dat zo is zal
Barend Tobé Culture Connections Company zich aan de voorgeschreven
wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 •  Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens
  van u verwerkt worden en met welk doel.
 •  Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
  zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. 
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren,
  aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw
  gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
  niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van
  een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 •  Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de
  verwerking van uw gegevens te verzetten.
 •  Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u
  worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 •  Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
  geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door
  menselijke tussenkomst.
 • Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
  sturen naar barend@cultureconnectionscompany.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan
  zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van
  belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw
  verzoek bericht daarover van
  Barend Tobé Culture Connections Company.
 • Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
  contact opnemen met
  Barend Tobé Culture Connections Company en probeert Barend Tobé
  Culture Connections Company
  er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct
  marketing/de nieuwsbrief door
  Barend Tobé Culture Connections Company? Ook daarvoor
  kunt u contact met ons opnemen.
  Uiteraard zal Barend Tobé Culture Connections Company ook met de in dit verband
  verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
  De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Barend Tobé Culture
  Connections Company
  . Privacyreglement Barend Tobé Culture Connections Company versie Maart 2019